Error loading MacroEngine script (file: InnerSubNavigation.cshtml)

Gör så här!

 • Dela med dig av ditt kulturarv! Det är grundtanken med Kulturarv Västernorrland. Vår ambition är en community, där ingången är att det material, text, bild och ljud, som du lägger ut är fritt att använda för andra.
 • Kommentera andras kulturarv. Bidra med din berättelse kring en bild eller ett föremål!
 • Var snäll och trevlig! Det är trevligt att vara trevlig, särskilt mot andra som är trevliga!
 • Tagga dina och andras material. Det gör dem mycket lättare att hitta.

Gör inte så här!

 • Publicera inte olämpligt material! Vi tar bort det som är olämpligt. Om du envisas med att publicera olämpligheter måste vi stänga ditt konto.
 • Använd inte rasistiskt, obscent eller hatiskt språk! Om du använder det måste vi stänga ditt konto.
 • Ladda inte upp fotografier, text eller annat material från andra personer om du inte har rätt till det. På Kulturarv Västernorrland använder vi Creative Commons licenser för att tydliggöra hur allmänheten får använda materialet, välj den du tycker passar bäst (du kan läsa mer om licensiering längre ned på denna sida).
 • Lämna inte ut privat information! Gör aldrig det. Det är inte säkert. Tänk också på att respektera andras privatliv, vare sig det gäller känsliga uppgifter eller fotografier på nu levande personer. Fråga om lov först!
 • Publicera inte reklam, marknadsföring eller spam! Allt sådant kommer vi att ta bort.
 • Använd inte Kulturarv Västernorrland för att uttrycka religiösa eller politiska åsikter.
 • Var inte otrevlig! Det är inte trevligt att vara otrevlig. Om du mobbar eller hotar någon stänger vi ditt konto.

Några saker att tänka på:

 • Användarvillkoren kan komma att ändras.
 • Om du vill avsluta ditt medlemskap - kontakta ABM Resurs. Om du vill plocka bort ditt material från vår community så går det självklart bra. Däremot kommer dina kommentarer av andras kulturarv att finnas kvar.

Till sist - ha kul! Om du undrar över något, hör av dig till: info@kulturarvvasternorrland.se

Märkning av rättigheter (Licensiering):

 • Creative Commons licenser måste användas för att tydliggöra hur allmänheten får använda materialet. (För mer information om Creative Commons se: http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/)
 • ABM Resurs rekommenderar följande licens: Erkännande-Dela lika CC BY-SA, där materialet är skyddat av upphovsrätt men tillgängligt.
 • CC0 kan användas om ägaren till upphovsrätten helt avsäger sig sina rättigheter.
 • Om upphovsrätt inte längre gäller, till exempel för gamla bilder eller andra dokument helt utan rättigheter används PDM eller "Public Domain Mark".
 • Om upphovsrätten inte går att styrka kan man använda "okänd", men detta bör bara användas i undantagsfall.


ANVÄNDARVILLKOR FÖR KULTURARV VÄSTERNORRLAND

§ 1 Kulturarv Västernorrland är en elektronisk anslagstavla dvs. en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden som drivs av ABM Resurs. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelanden som anges i 1§ Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det som publiceras på Kulturarv Västernorrland räknas som meddelande. Användarens publicerade meddelanden är tillgängliga för alla andra användare.

UPPHOVSRÄTT

§ 2. Genom att Användaren bidrar med meddelanden till Kulturarv Västernorrland ger Användaren Kulturarv Västernorrland en icke-exklusiv rätt att, med nedan angivna begränsningar, framställa exemplar samt på annat sätt göra verket tillgängligt för allmänheten. Kulturarv Västernorrland äger rätt att förlägga publiceringen till annan webbsajt eller liknande om det är nödvändigt. Inget i detta avtal medför inskränkningar i Användarens rätt att använda sitt material i sina meddelanden. Ersättning för Användarens arbete utgår inte.

§ 3 Användaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till sina meddelanden och har erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i meddelanden ingående bilder m.m. som har annan upphovsman, samt att han/hon har rätt att använda meddelandet i enlighet med dessa användarvillkor.

§ 4 Överlåter Användaren upphovsrätten till ett meddelande till annan, skall Användaren alltid göra förbehåll för Kulturarv Västernorrlands rättigheter i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren skall hålla Kulturarv Västernorrland skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer med anledning av Kulturarv Västernorrlands publicering av meddelandet.

PERSONUPPGIFTER

§ 5 Användaren får inte lägga ut personuppgifter om privatpersoner som strider mot personuppgiftslagen. SFS (1998:204).

§ 6 Användaren accepterar genom att registrera sig samt godkännande av användarvillkoren att Kulturarv Västernorrland registrerar de personuppgifter som efterfrågas vid registreringen. Kulturarv Västernorrland förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information i enlighet med personuppgiftslagen.

§ 7 Användaren skall inte lägga ut privat information om sig själv eller andra på Kulturarv Västernorrland. Personuppgifter får inte läggas ut på Kulturarv Västernorrland om det strider mot personuppgiftslagen.

OLÄMPLIGT INNEHÅLL

§ 8 Användaren skall inte använda Kulturarv Västernorrland för att utföra eller uppmana till brott eller sprida meddelanden som på annat sätt är olämpliga. Meddelanden på Kulturarv Västernorrland får till exempel inte innehålla:
- hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hotar en grupp på grund av till exempel dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.
- uppvigling, vilket innebär att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.
- barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.
- upphovsrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens samtycke.
- förtal, trakasseri, diskriminering, hot eller något annat som kränker andras rättigheter.

§ 9  Användaren skall inte använda Kulturarv Västernorrland för politisk eller religiös diskussion.

§ 10 Användaren skall inte använda Kulturarv Västernorrland för annonsering, marknadsföring eller spam.

§ 11 Borttagning/döljande av meddelande kan ske om ett meddelande strider mot svensk lag, förordning, dessa användarvillkor eller om ABM Resurs på annat sätt finner meddelandet olämpligt. Kulturarv Västernorrland har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Användarens användarbehörighet om det framkommer att Användaren använt Kulturarv Västernorrland i strid med användarvillkor. Beslut om att ta bort eller dölja ett meddelande, eller att säga upp en Användares användarbehörighet, behöver inte motiveras.

TVIST

§ 12 Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

ÖVRIGT

§ 13 Användarvillkoren kan komma att ändras. Vid en ändring kommer användarna att informeras om detta via epost.

§ 14 Om Användare vill avsluta sin användarbehörighet på Kulturarv Västernorrland skall Användaren kontakta ABM Resurs. Om Användaren så önskar kan Användaren ta bort de meddelanden som Användaren lagt upp, dock inte kommentarer av andra Användares meddelanden.