I Sverige brukar man dela in arkivorganisationen i tre olika grupper; statliga, kommunala och enskilda arkiv. Statliga arkiv bevarar handligar från statliga myndigheter och verk. De statliga arkivinstitutionerna består av Riksarkivet och dess centrala och regionala avdelningar, exempelvis Krigsarkivet och Landsarkiven. Kommunala arkiv bevarar handligar från de kommunala och landstingskommunala verksamheterna. Övriga arkiv brukar kallas enskilda arkiv, och här finns arkiv från föreningar, företag, privatpersoner, bruk, gårdar m.m. Under kategorierna till vänster hittar du information om arkivinstitutuiner i Västernorrlands län.

Historia

Sveriges arkivorganisation har flera ideologiska rötter. En viktig kraft var den franskarevolutionens banbrytande idéer som fick genomslag även på arkivområdet. Traditionella eliter och yrkesgrupper skulle tas ifrån makten över arkiven genom att göra arkivmaterialet tillgängligt för folket. I Sverige anammades idéerna genom tryckfrihetsförordningen från 1766, där man fastslog medborgarnas rätt att få tillgång till allmänna handlingar.

1800-talets nationalromantiska strömningar inverkade också på arkivväsendets etablering. I en omvälvande tid när övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle pågick som bäst vändes blickarna bakåt och man blev medvetna om vikten av att rädda det materiella och andliga arvet från en epok som var under förvandling.