Error loading MacroEngine script (file: InnerSubNavigation.cshtml)

Kulturarvsportal Västernorrland kommer i december 2020 att avvecklas. En huvudorsak är att resurser saknas att driva portalen vidare. Arbete pågår under 2020 att exportera ut material till föreningar som bidragit med data. För frågor om portalen kontakta: hej@vnmuseum.se

 

 

Bakgrund

Portalen Kulturarv Västernorrland startades 2005 av ABM Resurs, som är en samverkansplattform som ägs och drivs av Riksarkivet Landsarkivet Härnösand, Länsbiblioteket Västernorrland och Murberget Länsmuseet Västernorrland.

http://www.abmresurs.se/

Från början var tanken att erbjuda en ingång till andra webbplatser som informerade om och tillhandahöll digitaliserad kulturarvsinformation med koppling till länet. Under åren har nya funktioner tillförts portalen genom olika projekt. Idag finns förutom länkar, även redaktionellt material och material som enskilda och föreningar velat visa upp i portalen. Fokus för utvecklingsarbetet under senare år har varit att skapa funktioner för att kunna bidra med sitt eget kulturarvsmaterial - för såväl enskilda som för organisationer.

Syfte

Avsikten med webbplatsen Kulturarv Västernorrland är att samla in, lagra och visa kulturarvsmaterial från länet.

Portalen ska fungera som en samlingsplats och ett nav med syftet att skapa ökad tillgänglighet genom en gemensam ingång.

I portalen finns mycket av länets digitaliserade kulturarv tillgängligt i form av texter, bilder och länkar. Materialet kommer främst från mindre verksamheter och enskilda, men även från de samverkande institutionerna. Här finns också information om kulturmiljöer och om kulturarvsinstitutioner i Västernorrland. Dessutom erbjuder vi via portalen en webbaserad databas, för enskilda och föreningar, där man kan ladda upp och dela med sig av sitt eget kulturarv.

Genom att skapa en möjlighet för föreningar, små organisationer, privatpersoner etc. att lagra och tillgängliggöra sina digitala samlingar hoppas vi kunna bidra till en breddad och inkluderande bild av det förflutna.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta oss på  info@kulturarvvasternorrland.se.

 

Abmlogo

HLA

Murberget

 

Ylb