Ett omfattande arbete med digitalisering av böcker och tidskrifter pågår runt om i världen. I Sverige bedrivs digitalisering av äldre boksamlingar vid de svenska universitetsbiblioteken.
På en del håll har bibliotek digitaliserat enstaka material t.ex. Upsala Nya Tidnings julbilagor på Uppsala stadsbibliotek.

Inom ramen för Projekt Runeberg digitaliseras svenska klassiker och annat äldre tryck http://runeberg.org/
Här finns även en beskrivning på arbetsgång med inskanning, OCR-behandling och kontrollförfarande.

Den internationella motsvarigheten till Projekt Runeberg heter Project Gutenberg.

Kungliga biblioteket redovisar sitt arbete med att digitalisera samlingarna på http://www.kb.se/om/verksamhet/digitalisering/
I projektet Digidaily http://www.kb.se/om/projekt/Projekt-Digidaily/ samarbetar KB med Riksarkivet och Mittuniversitet. Projektets mål är att ta fram metoder och processer för massdigitalisering av dagspress.
 
2005 presenterade Google planer på att digitalisera bestånden vid ett flertal större amerikanska universitetsbibliotek. Man har också beslutat att stödja ett stort digitaliseringsprojekt vid Library of Congress. Denna Googles aktivitet satte fart på EU och snabbt producerades rapporten  i2010: Digitala bibliotek PDF

Digisam "Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Sekretariatet ska stå för kompetensuppbyggnad och kunskapsinhämtning inom digitaliseringsområdet samt samordna digitaliseringsverksamheten vid de statliga kulturarvsmyndigheterna/institutionerna. Sekretariatet ska arbeta för att hela kulturarvsområdet och andra angränsande verksamheter kan delta i det digitala kulturarvsarbetet" http://www.digisam.se/.