Vilka gäller det?

Personuppgiftslagen (PuL) gäller endast för nu levande personer. Fotografier betraktas normalt som personuppgifter även om inga namn nämns.

Internet

I personuppgiftslagen (PuL) finns inga specifika regler för Internet. I stället finns regler för överföring av personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU/EES-området. De reglerna omfattar Internet och andra internationella nät samt överföringar mellan Sverige och ett enstaka tredje land. Grundregeln är att det är förbjudet att överföra personuppgifter till tredje land, men det finns en rad undantag. Här anger vi när det är tillåtet att publicera personuppgifter på Internet. En förutsättning är naturligtvis att det enligt övriga regler i PuL är tillåtet att behandla uppgifterna.

Samtycke

Om den registrerade - den som uppgifterna avser - har lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet. Det är viktigt att komma ihåg att den registrerade ska ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen.

Harmlösa uppgifter

Harmlös information får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som är harmlös information måste bedömas från fall till fall. Utgångspunkten bör vara om den registrerade kan uppleva publiceringen som kränkande. Här bör man tänka på att alla inte har samma uppfattning om vad som är kränkande. Om osäkerhet finns så är det en god regel att inhämta samtycke.

Känsliga uppgifter, det vill säga uppgifter om etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening och även uppgifter om hälsa och sexualitet får normalt inte publiceras utan samtycke.

Journalistiska ändamål

Om personuppgifter behandlas uteslutande för journalistiska ändamål gäller inte alla regler i PuL. Undantaget är vidsträckt, det omfattar all publicering med ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om frågor av betydelse för allmänheten.

Mer information

Mer information om personuppgiftslagen får du på Datainspektionens hemsida. Här finns förordningen i fulltext samt mer information kring behandling av personuppgifter.

Till Datainspektionenens webbplats